Vej, grundvand, dræn mv.


Vejvedligehold og samarbejde mellem kommune og grundejerforeninger.


Oversvømmelser og Fanø Kommunes klimatilpasningsplan

Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho drøfter for tiden problemerne vedr. oversvømmelser i dele af sommerhusområdet. I den forbindelse har vi erfaret, at der foreligger en klimatilpasningsplan vedtaget i Fanø byråd d. 18.8.2014.

Vi har derfor under overvejelse, at invitere grundejerne i sommerhusområdet i Sønderho til et fællesmøde med information om indholdet i klimatilpasningsplanen og drøftelse af, hvilke handlemuligheder, der er på kort og lang sigt for at afhjælpe problemerne vedr. oversvømmelser i sommerhusområdet.

Fanø Kommune har svaret, at de gerne vil deltage i et møde med bestyrelsen for Grundejerforeningen. Dette møde blev afholdt den 31. august 2020. I hører nærmere efter mødet med kommunen.

Læs Fanø Kommunes Klimatilpasningsplan her

Ansvar for vandløb og grøfter

På baggrund af flere henvendelser vedr. afvandingsproblemer gøres hermed opmærksom på, at det påhviler grundejerne selv at oprense og vedligeholde grøfter og rørledninger ved private grunde og langs de private fællesveje. Når der falder rigtig meget regn, er det meget nødvendigt, at de enkelte grundejere tjekker deres grøfter og rørføringer f.eks. under indkørslen til grundstykket.

Det kan også være en rigtig god anledning til en god snak med
sommerhusnaboerne, for flere er afhængige af, at grøfter og rørføringer fungerer efter hensigten.

Læs evt. mere på Fanø Kommunes hjemmeside: https://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/vandloeb-og-groefter

Nordby renovation kan evt. rekvireres til at gennemskylle/rense drænrør. Se hjemmesiden her: http://www.nordbyrenovation.dk/p/slamsugning.html