Nyheder

Henvendelse fra Nordsøbadet

På vegne af bestyrelsen for støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø, tillader jeg mig at rette henvendelse til dig. Dette gør jeg, da vi meget gerne vil i dialog med samtlige grundejerforeninger på Fanø.

Nogle af grundejerforeningerne ved (forhåbentligt) besked om at vi i støtteforeningen forsøger at skabe nyt liv i den tomme bygning på adressen Stranvejen 52, der indtil 2012 har huset et aktivt badeland. Disse faciliteter står ubrugt hen og Ejerforeningen FanøBads Ferielejligheder har på deres generalforsamling sidste år valgt at skænke disse faciliteter til Fanø. I april 2019 blev der sat en ny bestyrelse, og vi arbejder intenst på at skabe kapital. Målet er 8 millioner, gennem udstedelse af folkeaktier og fondssøgning.

Det er her grundejerforeningerne kommer ind i billedet. Vi vil nemlig gerne i dialog med sommerhusejerne på Fanø, og opfordre til at tilegne sig en folkeaktie til kr. 1.500. Vi mener at et vandkulturhus vil gavne Fanø i mange henseende, og skabe grundlag for mere helårsturisme. Når de 8 millioner er indsamlet, vil Slotssøbadet Kolding drifte det som en selvejende institution. De har udarbejdet beregninger for renoveringen og driften, se nærmere på vores hjemmeside www.nordsoebadetfanoe.nu. Deres tilbud står dpg ikke åbent i evighed, så det er nu vi skal vise, at der er folkelig opbakning til projektet. Det vil også have stor betydning for den videre fondssøgning.

Der er ingen risiko forbundet med købet af en folkeaktie, det er ren støtte til projektet, og bliver projektet mod al forventning ikke realiseret tilbagebetales folkeaktien. Vi har dog i bestyrelsen brug for penge til markedsføring og trykning heraf, så tilbagebetalingen sker forholdsvis til beholdningens sum. F.eks har vi indtil videre brugt små 10.000 i afholdelse af events, markedsføring, annoncering, hjemmeside etc. Dette fordeles ud over de, der har tegnet en folkeaktie, og de vil f.eks få 1.440 retur.

Vi synes, at det er et lille beløb at satse for at få et projekt op at stå, der ifølge Slotssøbadet Kolding, kan give gennemsnitligt vil give 17 overnatninger mere i udlejning. De drifter også svømmehallen i Vamdrup, og har lige haft 25 års jubilæum i Kolding, så vi er slet ikke i tvivl om at det er de helt rigtige til at drifte Nordsøbadet Fanø. Projektet gavner dog mange andre end sommerhusudlejere, mange lokale har også tegnet en folkeaktie. Vi har også indsamlingsbøsser stående rundt på Fanø, og her er indtil videre indsamlet kr. 5.000 via disse. Der er på nuværende tidspunkt tegnet 165 folkeaktier og indsamlet kr. 450.000 med sponsorater.

Jeg kunne skrive endnu mere om projektet, men vil sige tak for din tid for nu. Jeg tillader mig dog at vedhæfte en invitation til Åbent Hus i det gamle badeland, en liste over bestyrelsesmedlemmerne og general information, som vi håber I vil formidle videre til sommerhusejerne. (OBS Åbent hus er torsdag den 15. august kl. 14.30 – 18.00)

Afslutningsvist vil jeg henvise til vores hjemmeside og facebookgruppe med samme navn, hvor I kan følge projektet.

Har du spørgsmål, kommentar eller andet indspark, hører vi gerne fra dig.

Med venlige hilsner
Søs
På vegne af bestyrelsen
Foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø
cvr.nr. 39750589

Energistrategi 2035 for Fanø

Læs kommunenes langsigtede strategi for energiforsyningen på 

https://www.fanoe.dk/nyheder/energistrategi-for-fanoe-2035

Se info om vintereftersyn og generalforsamling 2019

Vi har følgende 2 emner til mødet med kommunen den 11.4.2019

”Kommunens skiltepolitik.” Det virker både ulogisk og formynderisk, at kommunen ikke tillader opsætning af skilte i sommerhusområderne med legende børn og lignende skilte, der kan begrænse trafikfarligheden og støvplager fra grusvejene, især set i lyset af de af kommunen påbudte skraldespands skure, der helt anderledes både skæmmer og forstyrrer.

“De trafikpolitiske prioriteringer i 2019 og i årene fremover”. Her tænkes specielt på hvilken prioritet de “Bløde” trafikanter har ved Strandvejen i Sønderho samt parkeringsforholdene i og omkring Sønderho i højsæsonen.

I dag den 25.6.2018 har bestyrelsen sammen med Naturstyrelsen været på Klitsyn. Dvs. at vi har gået og set på klitternes tilstand i Sønderho området, hvor vi har haft en opfattelse af, at klitterne er udsat for et for stort slid med efterfølgende risiko for, at de blæser væk eller giver anledning til sandflugt.

Naturstyrelsens opfattelse er, at klitterne generelt er i god forfatning, og at sliddet ikke på nuværende tidspunkt er til fare for klitterne. De flytter sig naturligvis, når der skabes huller, men ikke ret langt og ikke så det er til fare eller gene for huse eller færdsel. Hvis en sådan situation skulle opstå, vil Naturstyrelsen søge at begrænse skaderne ved plantning o.l., men ellers er holdningen at klitterne kan klare sig selv. Dvs. at det er tilladt at færdes i klitterne, dog ikke til hest eller på mountainbike.

Bestyrelsen er blevet overbevist om, at tilstanden er tilfredsstillende, men vil forstsat holde øje med udviklingen med de mange besøgende.

GRUNDEJERFORENINGEN FOR SOMMERHUSOMRÅDET I SØNDERHO

Til Grundejerforeningens medlemmer.December 2017

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak fordi I bakker op om vores nye forening, som vi håber, kan blive et værdifuldt aktiv for Sønderho. Det kan vi alle hjælpe med til, bl.a. ved at gøre opmærksom på foreningens aktiviteter og formål.

OBS: Vi har fået en forespørgsel fra borgerforeningen i Sønderho by om vi har et medlem som har interesse for og kundskab om arkitektur og by-indretning. Efter et besøg af journalist Peter Olesen, som kritiserede den nuværende bevaring af byen og foreslog, at man skulle stramme op omkring dette, vil man nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se herpå. Vi indbydes derfor til at stille med et medlem til gruppen. Hvis der er interesse herfor bedes man henvende sig til postmaster@soenderho-grundejer.dk

Bestyrelsen har haft møder med:

Politiet på Fanø: Der er enighed om, at det kan være hensigtsmæssigt med en generel hastighedsgrænse på grusvejene i sommerhusområdet på 30 km. pr. time. Fanø kommune har påtaget sig at sætte processen for at gennemføre en sådan hastighedsbegrænsning i værk.

Endvidere at der er behov for tiltag på Sønderho strandvej for at sikre de bløde trafikanter bedre. Det kan også være i form af hastighedsbegrænsning og med ændringer af vejen eller i form af cykel/gangsti. Også her har kommunen udspillet. Hastighedsgrænsen på stranden skal tydeliggøres.

– Naturstyrelsen: Først og fremmest for at få en bedre sikring af de sarte og slidte klitter i området med klitfredning og for at afsøge muligheden for at få genetableret markerede stier i naturen. Aftalen her blev, at der i foråret 2018 skal afholdes klitsyn og at de tidligere markerede stier kan genetableres via et kommunalt initiativ. Vi vil på generalforsamling høre, om medlemmerne vil være med til at hjælpe til at identificere de tidligere stier og evt. vedligeholde dem i fremtiden.

– Fanø kommune: Ud over ovennævnte har kommunen lovet en oprensning og opretning af grøfter på Vester Storetoft og kommunen informerede om den nye affaldsordning, der er planlagt til at træde i kraft 1.1.2018. Information sendes fra kommunen til ejernes e-boks.

Foreningen har nu et medlem i Skovlegepladsens bestyrelse: Maja Bjørnskov Gram

Generalforsamlingen afholdes i forsamlingshuset i Sønderho den 28.3.2018 kl. 16-18 og Marco Brodde har indvilliget i at komme og holde et foredrag og Fanøs sårbare natur og hvordan vi bedst passer på den.

På generalforsamlingen vil vi også høre om der er interesse for en vinter tilsynsordning af sommerhusene, der ikke er beboede.

Vi håber at se rigtig mange af Jer til generalforsamlingen ligesom vi gerne modtager emner, vi kan arbejde med i bestyrelsen.

GOD JUL

Bestyrelsen

Vi har følgende 2 emner til mødet med kommunen den 11.4.2019

”Kommunens skiltepolitik.” Det virker både ulogisk og formynderisk, at kommunen ikke tillader opsætning af skilte i sommerhusområderne med legende børn og lignende skilte, der kan begrænse trafikfarligheden og støvplager fra grusvejene, især set i lyset af de af kommunen påbudte skraldespands skure, der helt anderledes både skæmmer og forstyrrer.

“De trafikpolitiske prioriteringer i 2019 og i årene fremover”. Her tænkes specielt på hvilken prioritet de “Bløde” trafikanter har ved Strandvejen i Sønderho samt parkeringsforholdene i og omkring Sønderho i højsæsonen.