Generalforsamling

Referat ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag d. 18.6.19 kl. 19.00

Skræddermarken 38, Sønderho

 

Til stede:  7 deltagere inkl. ny bestyrelse

  1. Valg af dirigent – unødvendigt. Formand Anton Pedersen ledede mødet.
  2. Bekræftelse af de nye vedtægter

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt bekræftet og er dermed gældende fra d.d. (18.6.19).

Vedhæftet referatet.

  1. Evt. – intet.

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat generalforsamling 29.5.2019

 

Fremmødte: 37 inkl. bestyrelsen

 

Formand Claus Toftsgaard  bød velkommen til generalforsamlingen og

Susanne Winsløw, formand for Fonden Gamle Sønderho, der indledte med at fortælle om Fondens arbejde, hvis formål er at medvirke aktivt til bevarelsen af Fanø’s kultur og miljø, dog specielt Sønderho by.
Formålet søges opnået ved bl.a. at drive museerne Hannes Hus, Sønderho Mølle, Brandmuseet og Redningsstationen, men også ved at samle, registrere og formidle viden om metoder, materialer og menneskelige udtryksformer, der har betydning for fondens formål.  2011 Blev Sønderho udnævnt til Danmarks smukkeste landsby. Susanne fortalte, at Sønderho er det eneste sted i Danmark, hvor der er en speciel dragt og dansetradition og at musikken er inspireret fra den store verden. Lige nu arbejder Fonden med ”projekt – bilfri by” og søger Unesco om at blive fredet som kulturarv. Ansøgningsfrist 15.11. 2021. Fonden har 550 medlemmer – hvoraf rigtig mange unge. Håber begejstringen for traditioner fortsætter. Vigtigt for at byen ikke ender som frilandsmuseum. Fonden oplever at tilflyttere til Sønderho, er de der vil traditionerne.

Susanne opfordrer til at blive medlem og gerne støtte op som frivillig. Der bor 340 borgere og der er 11 foreninger, så der er mange muligheder (ref.). Fondens hjemmeside, hvis du vil læse mere: https://www.fondengamlesonderho.dk/homedansk/

 

Claus takkede Susanne for fortællingen om Fondens arbejde og nævnt at Grundejerforeningen gerne støtter op om Fonden gammel Sønderho. Herefter fulgte generalforsamlingen. 

Referat Generalforsamlingen

 

Valg af dirigent og stemmetællere

Claus Ulrik Christiansen valgt som dirigent. Claus understreger, at der indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.

Stemmetællere: Vibeke Schøtt og Kurt?

 

Bestyrelsens beretning

Formand Claus Toftgaard læste beretningen. Beretningen godkendt uden kommentarer. Beretningen lægges på Grundejerforeningens hjemmeside.

 

Medlemmerne opfordres til at følge med på Grundejerforeningens hjemmeside, som er foreningens primære informationskilde. Der blev også gjort opmærksom på, at der er pba. medlemsønsker er oprettet en lukket gruppe på facebook ”Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde”.

Dorthe Lodberg uddybede om Grønt Råds arbejde og code of conduct og opfordrede medlemmerne til at sende punkter/emner, de ønsker drøftet i Grønt Råd, så vil Dorthe tage dem på først mulige Grønt Råds møde.

Information  Anton – kort ref.  især varmepumper og fradrag.

 

Regnskab til godkendelse

Kasserer Aage Gram fremlagde regnskabet. Der er 89 betalende medlemmer. Regnskabet er godkendt af foreningens revisor, Peter Tygesen. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

Budget til godkendelse herunder kontingent

Selvom hjemmesiden bliver lidt dyrere, da vi nu får en professionel hjælp, forslår kassereren, at vi nedsætter kontingentet til 150 kr. p.a., da vi har et stort overskud og målet ikke er at puge penge sammen.  2 års kontingent som grundkapital er nok. Nedsættelse af kontingent til 150 kr. p.a. enstemmigt vedtaget.

 

Indkomne forslag

 

– Forslag til vedtægtsændringer

Vedtægtsændringerne blev fremlagt og godkendt på generalforsamlingen med en enkelt rettelse: ”Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges 2 gange” Er det korrekt Anton? I henhold til gældende vedtægter for generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling for bekræftelsen af vedtægtsændringerne.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter

Formand Claus Toftgaard, bestyr.medlem Finn Birk og suppleant Bjarne Pedersen, ønsker ikke genvalg.

 

Claus Ulrik Christiansen og Jan Kieler blev valgt til bestyrelsen

Suppleant: Jørgen Mørup var ikke til stede, men har ytret at han gerne vil være suppleant.

Det var ikke muligt at finde en 2. suppleant.

 

Valg af revisor og suppleant

Peter Tygesen – genvalgt.

 

Evt.

Bestyrelsen spørger om forslag til tidspunkt for afvikling af generalforsamling?

Kommentarer: Vigtigt at tage højde for at medlemmer, der er på arbejdsmarkedet ikke kan nå frem til kl. 16 en fredag. Forslag om at holde generalforsamlingen en lørdag formiddag en almindelig weekend, eller i en af småferierne.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet med en tak til de som trådte ud af bestyrelsen ved denne generalforsamling. Ikke mindst en tak til formanden Claus Toftgaard, for sit initiativ til grundejerforeningen, men også en tak til Finn og Bjarne for deres indsats i bestyrelsen.

 

Finn takkede for samarbejdet i bestyrelsen og gennemgik sine kvaler med at få beskyttet naturen omkring Käveren. En kamp han vil fortsætte.

Dirigenten blev takket for assistancen.

 

Efter generalforsamlingen fortalte Lauritz Holm Nielsen spændende, om sit liv fra dreng på Fanø til sommerhusejer i Sønderho.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og fastsatte datoen for den ekstraordinære generalforsamling.

Konstituering af den nye bestyrelse:

Fornavn Efternavn Sommerhus adresse Mail adresse Bestyrelse
Anton Pedersen Skræddermarken 38 ellenanton@turbopost.dk Formand
Claus-Ulrik Christiansen Præstens Toft 1 mail@kluc-vinklub.dk Næstformand
Jan Kieler Kåverdalen 12 janmosbechkieler@gmail.com Bestyrelsesmedlem
Dorthe Lodberg Kukkedal 7 dolodberg@gmail.com Sekretær
Aage Gram Vester Storetoft 38 B aageggram@gmail.com Kasserer
Jørgen Stig Mørup Lodne Bjerge 2 B jm@moerup-stof.dk Suppleant
Tygesen Peter Sønderho Strandvej 66 peter@tygesen.dk Revisor

Dato for ekstraordinær generalforsamling:

Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00, hos Anton Pedersen, Skræddermarken 38, Sønderho. Indkaldelse følger.

Bestyrelsens beretning 2019

Foreningen er blevet en succes forstået på den måde, at vi har fået god opbakning til at være medlem, og at vi har fået os vel organiseret.

Vi har også, som det fremgår af hjemmesiden,  afholdt en række bestyrelsesmøder og deltaget i møder med kommunen sammen med de øvrige grundejerforeninger for sommerhusområder på øen.

Vi har været i dialog med myndighederne, primært Fanø kommune gentagne gange, og vi har kunnet ønske os at flere af vores ønsker til udvikling i området var blevet fulgt. Konkret har vi søgt om at få tilladelse til at opsætte skilte med legende børn ve indkørslerne  fra Strandvejen til sommerhusområdet, og fået afslag efter politisk behandling. Vi har ønsket at få sat gang i en trafiksanering først og fremmest af Strandvejen, hvor vi gerne så en adskillelse af  bilerne og de bløde trafikanter, og også gerne en lavere hastighedsbegrænsning, hidtil uden resultat. Vi har også ønsket en generel hastighedsgrænse på 20 eller 30 km/t på vejene inde i sommerhusområdet, også uden resultat.

På det seneste møde med kommunen i april i år blev den øgede trafikmængde på øen rejst, og vi håber naturligvis, at vores input til at få reguleret trafikken og skånet de gående og cyklisterne mest muligt, engang bære frugt.

Et andet fokusområde for os er nedslidningen af naturen af de mange mennesker, der færdes der. Vi havde derfor et klitsyn sammen med Naturstyrelsen, hvor vi beså nogle af de slidte klitområder. Desværre mener Naturstyrelsen generelt, at naturen skal bruges og have lov til at blive slidt og selv sørge for genopretningen. Det sker selvfølgelig også, men med en del sandflugt som resultat. Vi har efterfølgende fået et af vores bestyrelsesmedlemmer valgt til det grønne råd, hvor vi presser på for at få udarbejdet et såkaldt ”code of conduct” hvor det beskrives, hvordan man bør opføre sig i naturen. Hensigten er, at dette så skal distribueres til alle øens gæster, så de forhåbentlig for en forståelse for hvor sart naturen på Fanø er. Bl.a. vil det blive præciseret at ridning og cykling i klitområderne ikke er tilladt.

Næstformanden har desuden deltaget i et arbejde med kommunen, hvor den fremtidige energiforsyning drøftes og planlægning igangsættes. Og et af vores medlemmer er kommet i bestyrelsen for skovlegepladsen.

Vi vil gerne formidle eftersyn af husene til de, der ønsker det, uden for sæsonen, og har et opslag herom på hjemmesiden. Hjemmesiden har vi her i foråret fået opgradet med et lidt bedre design, og det skal fortsat være vores væsentligste kommunikationsmiddel til medlemmerne og omverdenen.

Vi har et godt samarbejde med Grundejerforeningen for Bjerges Leje og planlægger fælles bestyrelsesmøde med dem.

Som opfordret på seneste generalforsamling, har vi oprettet en lukket Facebook gruppe for foreningens medlemmer.

Vi har generelt tilbudt at være til rådighed for kommunen og andre myndigheder og foreninger, hvis vi kan bidrage med at udvikle området og gøre det så attraktivt og sikkert for alle, som muligt.

For mit eget vedkommende er jeg glad og stolt over at have taget initiativ til oprettelse af grundejerforeningen, og glæder mig over, at der er friske kræfter, der vil føre arbejdet videre. Der er nok at tage fat på.

Pbv

Claus Toftgaard


Referat
Generalforsamling i Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde
Onsdag d. 28. marts 2018

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Lauritz Holm-Nielsen valgt som dirigent. Stemmetællere Claus v. Holstein og hustru.

Lauritz Holm-Nielsen bekræfter, at indkaldelsen til generalforsamlingen har været rettidig.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand Claus Toftgaard afgiver bestyrelsens beretning. Beretningen godkendt af generalforsamlingen. Beretningen kan læses på https://www.soenderho-grundejer.dk. under fanen Generalforsamling.

Lauritz Holm-Nielsen foreslår, pba. beretningen, at grundejerne har Naturstyrelsens folder om naturbeskyttelse, samt et lamineret kort over Fanø liggende fremme i sommerhuset, så evt. lejere kan tage del i at beskytte naturen.

3. Regnskab til godkendelse

Godkendt. Regnskabet findes på hjemmesiden også under fanen Generalforsamling.

4. Indkomne forslag

a. Forslag til ændringer i vedtægterne fra Bent Maigaard.

Da bestyrelsen i forvejen vil igangsætte revidering af Grundejerforeningens vedtægter frem til generalforsamlingen 2019, opfordres Bent Maigaard til at indgå – med sine forslag i dette arbejde, fremfor at beslutte ændringer, som vil kræve indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Bent Maigaard accepterer dette.

b. Bestyrelsen foreslår en drøftelse af idéer til opstilling af affaldsspande

Reglerne for forskellige former for affaldssortering blev ridset op.

Generelt var de fremmødte utilfredse med de nye affaldsspande. Fremhævet blev; Spandenes størrelse, udseende, manglende logik i et brunt låg og placering af oplysning på spanden og ikke mindst skæmning af naturen.

Reglerne for affaldssortering bliver lagt på https://www.soenderho-grundejer.dk. under fanen Nyheder.

Af idéer, udover allerede kendte løsninger, blev der gjort opmærksom på en såkaldt minimiljøstation, hvor flere kan beslutte at gå sammen om en nedgravet model for ”affaldsspand”. Denne model, fremgår ikke af kommunens løsningsmuligheder. Det bedste råd er lige nu ”at finde en løsning, der passer til ens grund”. Se mere under fanen Nyheder.

c. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af interessen for vintereftersyn

Indgåelse i en vintereftersynsordning koster ca. 500 kr. pr. grundejer p.a. Nogle medlemmer viste interesse for idéen, så bestyrelsen arbejder videre med sagen.

5. Budget til godkendelse herunder kontingent

Budget 2018 godkendt. Der er i øjeblikket 75 medlemmer i grundejerforeningen. Der budgetteres med en forøgelse til 100 medlemmer i 2018. Der er 200 potentielle medlemmer.

Opfordring til, at vi hver især opmuntrer grundejere i sommerhusområdet til medlemskab.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter

a. På valg Aage Gram (villig til genvalg) Finn Pedersen (ønsker ikke genvalg, hvis andre medlemmer ønsker at stille op).

Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at stille op til valg og gjorde opmærksom på, at en bestyrelse sammensat af grundejere, der dækker sommerhusområdet bredt, vil fremme foreningens indsats.

Aage Gram genvalgt. Finn Pedersen genvalgt.

Suppleant Bjarne Petersen genvalgt.

Nyvalgt suppleant Peter Tygesen, Strandvejen 66.

7. Valg af revisor og suppleant

Jan Kieler og Peter Tygesen genvalgt.

8. Evt., herunder forslag fra Bent Maigaard

  • Bent Maigaards forslag frafaldes, da det indgår i kommende drøftelser af vedtægtsændringerne, jf. pkt. 4.
  • Hastigheden på Vester Storetoft er øget efter vejen er blevet asfalteret. Derfor er der et grundejerønske om at bestyrelsen arbejder for nedsættelse af hastigheden til 30 km. t. på Vester Storetoft.
  • Et medlem udtrykker utilfredshed med kommunens vejvedligehold. Bestyrelsen har tidligere henvendt sig til kommunen om forbedring af vejvedligehold med henvisning til de svenske vejmyndigheders vejledning i vejvedligehold. Bestyrelsen vil fortsat have kontakt til kommunen vedr. vejvedligehold. Yderligere oplysninger under Nyheder på hjemmesiden.
  • Et medlem foreslår at oprette en lukket facebookgruppe for Grundejerforeningen, som en lettere tilgængelig platform for medlemmernes indbyrdes kommunikation. Bestyrelsen vil arbejde for det.

Udover selve generalforsamlingen, havde vi fornøjelse af Marco Broddes spændende foredrag, som gjorde os klogere på naturen i sommerhusområdet. Det er vanskeligt at uddrage points af foredragets sammenhæng, men et godt råd fra Marco Brodde til os grundejere, hvis vi vil bevare den unikke klitnatur for os selv og fællesskabet; Vi skal lade klitlandskabet være i fred – ”holde nallerne væk” – fordi klitnatur i sig selv er et levende landskab og derfor i konstant forandring.

Tak for opbakning og det store fremmøde til generalforsamlingen.

Formandsberetning

Vores forening har nu eksisteret i et år og det er positivt, at mange slutter om initiativet selvom der selvfølgelig stadig er mange, der ikke har fået sig meldt ind. Når vi var en gruppe, der syntes vi manglede en grundejerforening, var det fordi vi har den overbevisning, at vi i samlet flok står med en stærkere stemme i samarbejdet med kommunen og andre myndigheder. Derfor er der så også grundejerforeninger, der repræsenterer samtlige andre sommerhusområder påøen, og vores initiativ er positivt taget imod både hos kommunen og hos borgerforeningen i Sønderho by.
I det forløbne år har vi været til to dialogmøder med kommunen sammen med de øvrige grundejerforeninger herunder også foreningen for Bjerges Leje, som lfølge lokalplanen skal omfatte alle ejendommene Bjerges Leje området. møderne med kommunen har vi fået orientering om kommunens planer og initiativer, og naturligt nok har det nye affaldsregulativ ført til væsentlige diskussioner og også indvendinger fra grundejerforeningerne, uden at det dog har ændret kommunens indstilling til projektet, som er i fuld gang med at blive gennemført og som vi nok også kommer til at høre mere om i dag.
Vi har også fremført vores ønsker til kommunen, som primært har handlet om to ting: Trafik og natur. Vi har foreslået en generel hastighedsgrænse på 30 km/t grusvejene sommerhusområdet, og er blevet bakket op af de øvrige grundejerforeninger og også landbetjenten, som deltog i dette møde. Vi har også ønsket, at der skal være bedre og sikrere forhold for de bløde trafikanter Strandvejen, som minimum med en forlængelse af den eksisterende hastighedsgrænse 40 km, der gælder i Sønderho by helt ud til stranden suppeleret af passende hastighedsdæmpende foranstaltninger. Vi har også ønske! at der lighed med forholdene ved Rindby Strand og Vesterhavsbadet blev etableret særskilt område langs Strandvejen til rykler og gående hvor kommunen i øvrigt har reserveret plads jord langs Strandvejen. Begge disse ønsker hastighedsbegrænsning og bedre forhold for de bløde trafikanter, blev også bakket op af landbetjenten. Desværre har kommunen ikke endnu imødekommet disse ønsker, men vi håber naturligvis at det nye byråd vil vise sig villig til at gå videre med dem overfor politimyndigheden, som skal godkende hastighedsbegrænsningerne, men det er vigtigt, at vi opretholder presset. De andre foreningen, som længe har arbejdet sammen med kommunen har fortalt os, at erfaringen viser, at beslutninger om forbedringer tåger lang tid.
Med hensyn til naturen, har vi ligesom mange andre en bekymring for, at der slides rigtig meget på de sårbare klitområder. Vi tror, at anlæg af markerede stier og informationsmateriale til ørens gæster om at bruge disse og skåne klitterne kan være en vej frem. Vi har derfor sammen med kommunen haft et møde med Naturstyrelsen, som har tilsynet med de klitfredede områder. Desværre er Naturstyrelsen indstilling nok til dels betinget af manglende ressourcer og bevillinger at naturen blot skal passe sig selv og at folk færdes som de lyster. Og at man ikke længere planter Hjelm og Marehalm. Dog er det forbudt at ride og rykle mountainbike i klitområderne. Vi fik dog Naturstyrelsen til dels at ville arrangere et klitsyn her i foråret, hvor de ved selvsyn kan se, hvor galt det står til på nogle af de store klitter samt at kommunen som ejer af arealerne har lov til at genanlægge de stier, der tidligere har været markeret. Dette er dog heller ikke sket endnu. Vi stgtter, at der skal gøres og har tilbudt at hjælpe til,ligesom vi har planer om at udarbejde informationsmateriale til turisterne til uddeling via udlejningsbureauet. Ud over de punkter, vi selv har bragt i spil er vi blevet hørt om den nye kommuneplan, er vi af kommunen blevet bedt om at orientere om rotter og om beskæring af træer mv. Vi er også blevet bedt om at stille med et medlem til bestyrelsen for skovlegepladsen og af borgerforeningen om et medlem, der er interesseret i bevaring af fredede bygningsmiljøer til en gruppe, borgerforeningen har etableret.
Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder og har derudover i bestyrelsen kommunikeret via e-mail og telefon. Vi lægger stor vægt åbenhed og dialog med medlemmerne og har derfor lagt referaterne af bestyrelsesmøder og af møderne med kommunen vores hjemmeside. Vi satser på, at hjemmesiflen skal være vores primære kommunikationsmiddel med medlemmerne, ogvi opfordrer kraftigt til, at også andre end bestyrelsen kommer med input hertil. Vi er modtagelige for ideer og gode råd, men vi er opmærksomme på, at vi naturligvis ikke kan være enige med alle om alt, men vi forsøger vidt muligt at repræsentere en fællesnævner. Som i alle andre foreninger med medlemsdemokrati det herefter være op til generalforsamlingen at bedømme, om dette lykkes.
Til slut vil jeg takke de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som alle lige vilkår har deltaget arbejdet og dermed er medansvarlige for at vi er lykkedes langt! Jeg håber, at der er flere, der er villige til at træde ind i bestyrelsen også vi kan få en så bred geografisk repræsentation som muligt.

Referat af stiftende generalforsamling den 12. april 2017

1. Dirigent

Aage Gram, Vester Storetoft, blev af initiativgruppen foreslået som dirigent. Godkendt af forsamlingen.

2. Vedtægter

En repræsentant for grundejerforeningen Bjerges Leje henstillede til, at det bliver skrevet ind i vedtægternes § 3, at dækningsområdet for Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde ikke kommer til at omfatte Bjerges Leje og dermed ikke de sommerhuse, der i forvejen er dækket af grundejerforeningen Bjerges Leje. Efter nogen diskussion besluttede generalforsamlingen ikke at imødekomme henstillingen.

Der var kommentarer og forslag til ændringer og tilføjelser til det forelagte udkast til vedtægter. I stedet for en detaljeret gennemgang og tilretning af udkastet blev det besluttet, at forslag til ændringer og tilføjelser i stedet sendes til den nyvalgte bestyrelse. Forslagene vil herefter blive behandlet på grundejerforeningens første ordinære generalforsamling i foråret 2018

Vedtægterne blev herefter godkendt.

3. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

Claus Toftgaard opfordrede til at andre end de 5 i initiativgruppen stiller op til valg til bestyrelse, ikke mindst af hensyn til i videst mulig omfang at sikre at der i bestyrelsen kommer repræsentanter dækkende hele det geografiske område for grundejerforeningen. Aage Gram, Vester Storetoft 38B, Anton Pedersen, Skræddermarken 38 og Dorthe Lodberg, Kukkedalen 7 tilkendegav at ville stille op til valg til bestyrelsen. Herefter var der i alt 8 kandidater, udover de 3 nævnte tillige de 5 medlemmer af initiativgruppen, Claus Toftgaard, Peder Aarres Mark 11, Finn Birk Pedersen, Ved Bavnen 16, Bjarne Petersen, Peder Aarres Mark 13 , Leo Oehlenschlæger, Peder Aarres Mark 12 og Hardy Jensen, Kåverdalen 3. Blandt disse skal vælges 5 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.

45 indmeldte sig som medlemmer i grundejerforeningen

Resultatet af den efterfølgende skriftlige afstemning blev:

Claus Toftgaard, 40 stemmervalgt til bestyrelsen
Dorthe Lodberg, 33 stemmervalgt til bestyrelsen
Finn Birk Pedersen, 27 stemmervalgt til bestyrelsen
Aage Gram, 27 stemmervalgt til bestyrelsen
Anton Pedersen, 27 stemmervalgt til bestyrelsen
Hardy Jensen, 21 stemmer1. suppleant
Bjarne Petersen, 14 stemmer2. suppleant
Leo Oehlenschlæger, 8 stemmeropnåede ikke valg

Som revisor og revisorsuppleant valgtes

Revisor Jan Kieler, Kåverdalen 12
Revisorsuppleant Peter Thygesen, Strandvejen 66

4. Kontingent

Kontingentet fastlagdes til kr. 200 pr. år pr. medlem

5. Hjemmeside

Claus Toftgaard redegjorde for tankerne bag foreningens hjemmeside www.soenderho-grundejer.dk

6. Eventuelt

Generalforsamlingen drøftede, hvilke emner og problemstillinger grundejerforeningen skal arbejde med og koncentrere sig om. Bestyrelsen blev opfordret til at informere herom på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen hævet.

Sønderho, den 12. april 2017

___________________________
Aage Gram, dirigent

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

FormandClaus Toftgaard, valgt for 2 år        clto@post.tele.dk

NæstformandAnton Pedersen, valgt for 2 år       ellenanton@turbopost.dk

KassererAage Gram, valgt for 1 år                aageggram@gmail.com

SekretærDorthe Lodberg, valgt for 2 år        dolodberg@gmail.com

Menigt medlemFinn Birk Pedersen, valgt for 1 år                 finnbirk@lyse.net

Sønderho, den 12. april 2017

________________________
Claus Toftgaard

________________________
Anton Pedersen

_________________________
Aage GramDorthe Lodberg

_________________________
Finn Birk Pedersen

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ekstraordinær generalforsmaling 19.6.2019

Generalforsamling 29.5.2019

Referat ekstraordinær generalforsamling