Fra Fanø kommune

Referat af grundejerforeningernes møde med kommunen den 11. april 2019

Deltagere:

Jørgen Elsted Hansen, Rindby Strand Grundejerforening Hans Peter Jepsen, Rindby Strand Grundejerforening Steen Jakobsen, Grøndal Grundejerforening
Verner Rodenberg, Grøndal Grundejerforening

Kurt Thorøe, Skovly Grundejerforening
Ole Sørensen, Grundejerforeningen Vesterengen
Michael Lund- Larsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje Erland Madsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
Anton Pedersen, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde Borgmester Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
Formand for ENT Christian Lorenzen
Arne Blaabjerg Jensen, Fanø Kommune
Tove Have, Fanø Kommune

Afbud:
Josefine Franck Bican, Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening
Claus Toftgaard, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde

1. Orientering om:

 •   Taxa og kollektiv trafik
  Der er igen Taxa på Fanø, Ole Thomassen har startet Fanø Taxa som er døgn-betjent.Fanø Kommune har ligeledes indgået aftale med Fanø Taxa og Esbjerg Taxa- busser om telebusordning. Telebusordningen kan bruges til kørsel fra dør til dør til en fast pris på kr. 40.00 pr. tur i tidsrummet kl. 08.00-15.30 på hverdage og 19.00 – 23.00 alle dage.

  Der blev udleveret oversigt over Transportmuligheder på Fanø incl. Taxa, som vil blive medsendt referatet, så I kan videresende den til jeres medlemmer. Vi har siden fået den oversat til tysk, som der blev udtrykt ønske om.

  Vi forventer busplanen fortsætter året ud. Forvaltningen har ansøgt Byrådet om at få indsat en ekstra bus i ugerne 27-32, samt supplering ved støre events. (ENT- udvalget har på efterfølgende møde besluttet af indsætte ekstra bus i skolernes sommerferie, samt anviste finansiering til denne indenfor egen ramme. Hvad angår de kommende år, mener ENT-udvalget det er bydende nødvendigt med ekstra sommerbetjening, men har henvist finansieringsspørgs- målet til Byrådets budgetforhandlinger).

 •   SpildevandsplanDok. 563-2019-19975 Sag. 563-2018-17

11. april 2019

 • Referat af grundejerforeningernes møde med Fanøs borgmester den 11.10.

  1. Præsentation af Fanø Kommunes Budget
  Se vedhæftede plancher
  2. Præsentation af 4 års plan:
  i. Borger involvering
  ii. Spildevandsplan
  iii. Kommuneplanstrategi
  iv. Energiplan
  Se vedhæftede plancher
  3. Kollektiv trafik
  Se vedhæftede plancher
  4. Eventuelt
  Spørgsmål vedr. afspærring af en vandresti i forbindelse med et græsningsprojekt i Sønderho.
  Christian Lorenzen gjorde opmærksom på at grundejerforeningerne har en repræsentant i Grønt Råd, der p.t. arbejder med f.eks. Code of conduct.
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  11. oktober 2018
  4. Næste møde
  Torsdag den 11.4. kl. 16. Byrådssalen er reserveret til formøde for grund

  ejerforeningerne kl. 15 til 16.


 • Referat fra fællesmødet mellem Grundejerforeningerne og Fanø Kommune den 31. maj 2018 kl. 16.15 på Fanø Rådhus.

  Deltagere:
  Jørgen Elsted Hansen, Rindby Strand Grundejerforening
  Hans Peter Jepsen, Rindby Strand Grundejerforening
  Karen Margrete Sinning, Grøndal Grundejerforening
  Verner Rodenberg, Grøndal Grundejerforening
  Ole Sørensen, Grundejerforeningen Vesterengen
  Erland Madsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
  Claus Toftgaard, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
  Anton Pedersen, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
  Borgmester Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
  Forvaltningschef Anette Simmelsgaard, Fanø Kommune
  Formand for ENT Christian Lorenzen
  Fraværende:
  Kurt Thorøe, Skovly Grundejerforening
  Afbud:
  Preben J. Sørensen, Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening
  Hans Henning Jensen, Grøndal Grundejerforening
  Carsten Lodberg, Grundejerforeningen Vesterengen
  Michael Lund-Larsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
  Borgmesteren bød velkommen
  1. Orientering fra Fanø Kommune.
  Affaldsordning fra 1. januar 2018.
  http://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug
  https://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/ofte-stillede-spoergsmaal
  Særligt under ”ofte stillede spørgsmål” kan der findes svar på meget omkring den nye affaldsordning. Forvaltningen arbejder med at udsende en ny information til alle grundejere.
  Ny selvbetjeningsløsning ”Ret BBRoplysninger”
  I Ret BBR kan du rette oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) om din ejendom. Du skal logge ind med NemID. Du finder selvbetjeningsløsningen via Fanø Kommunes hjemmeside. http://www.fanoe.dk/borger/byg-og-bolig/bbr
  Blå Flag
  Blue Flag International Jury, har igen i år besluttet at tildele Blå Flag til Fanø Vesterhavsbad.
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  31. maj 2018
  Dok. 563-2018-10503
  Sag. 563-2018-17
  Flaget bliver hejst den 1. juni 2018 kl. 12.00 af elever fra Fanø Skole og MarcoBrodde.
  Der vil blive afholdt Blå Flag arrangementer henover sommeren. Se hjemmesiden for beskrivelse og datoer.
  http://www.fanoe.dk/borger/kultur–natur-og-fritid/fanoes-badevand
  Trygfondens redningstårn
  Livredderne er i Redningstårnet igen fra fredag den 29. juni 2018(uge 26) til og med onsdag den 22. august 2018(uge 34).
  Fanø Kalender
  Hold dig opdateret på FanøKalender.dk – et samlingspunkt for alle de spændende arrangementer, der finder sted på Fanø
  Kalenderen kan tilgås direkte via www.fanoekalender.dk.
  Kalenderen er baseret på kultunautdatabasen, så for mange vil oprettelsen af arrangementer i kalenderen være gammelkendt stof. Afhængig af arrangementets karakter vil det ligeledes blive vist i kultunautkalenderen, som findes på Visit Fanøs hjemmeside.
  Vejvedligehold:
  Oversigten til Grundejerforeningerne som har veje der vedligeholdes af kommunen bliver lavet af økonomiafdelingen, oversigten pr. 21.05.2018 blev udleveret på mødet.
  BESKÆRING AF BEPLANTNING
  Fanø Kommune skal igen i år anmode om hjælp til at gøre grundejerne opmærksom på beskæring, da renovationsfirmaet og beredskabet skal kunne komme frem uden problemer med deres køretøjer. Se linket omkring beskæring
  http://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/beskaering-af-traeer-og-buske
  2. Godkendelse af referatet fra mødet den 17. november 2017.
  Godkendt.
  3. Dagsorden punkter fra Rindby Strand Grundejerforening:
  a. Erfaringerne med den nye affaldsordning. Måler man sorteringen?
  Ordningen er ikke fuldt gennemført og Fanø Kommune har endnu ikke tilstrækkeligt materiale til at vurdere ordningens effekt.
  Kommunen har valgt at bruge alm. plastposer og ikke bioposer, da sidstnævnte for indeværende ikke giver den ønskede miljøgevinst, men derimod er markant dyrere og medfører en række hygiejneproblemer. Fanø Kommune følger udvik
  FanøKommune
  Borgerservice
  31. maj 2018
  Dok. 563-2018-10503
  Sag. 563-2018-17
  lingen på bl.a. bioplastposer nøje. På kommunens hjemmeside er der en række ofte stillede spørgsmål med svar som kan læses med fordel. Bioaffald køres til Holsted og restaffald køres til forbrænding.
  b. Renholdelse af stranden. Døde sæler har ligget meget længe i vinter. Det er selvfølgelig en vurderingssag, hvornår og hvor tit, kommunen bør fjerne døde sæler på stranden. I tilfælde af massedød, som man ser med – lange -mellemrum, ryddes der selvfølgelig op i samarbejde med Fiskerimuseet og Naturstyrelsen. Der har i mange år været et beredskab i et samarbejde mellem disse parter. Tæt kontakt til NST og FIMUS er vigtigt.
  Dernæst er det selvfølgelig formålstjenestiligt at fjerne døde sæler i området mellem Fanøs Bad og Rindby på tidspunkter hvor der er mange gæster i sommerhalvåret. På den sydlige del af stranden og i vinterhalvåret kan og bør man lade sælerne ligger. De er tegn på en stor levedygtig bestand, og mange dyr – f.eks.havørne, som vi er blevet et hot spot for – er afhængige af ådslerne. Strande er et naturområde i en nationalpark, hvor dør lever og dør. Det er der også gode formidlingsmuligheder i.
  c. Drøftelse af asfaltering af gennemgående grusveje i sommerhusområdet. (Vindgaf)
  Der er fundet en løsning, så lokalplan 103 overholdes. Der kan lægges en asfaltbelægning hvis den afsluttes med enkelt OB belægning med brunligt stenmateriale på toppen. Disse 2 link beskriver hvad en OB belægning er og viser et udpluk af de overflader man kan vælge.
  http://dob.dk/belaegningstyper/
  http://dob.dk/project/stentyper/
  Flagstang ved nedkørslen i Rindby er knækket i vinter. Vil kommunen betale en ny?Fanø Kommune har besluttet at flagstangen ikke erstattes. Det var en gave som grundejerforeningen fik af kommunen til et jubilæum. Dette er tidligere meddelt grundejerforeningen. Grundejerforeningen fremfører, at det er et ønske for at gavne turismen.
  d. Opslagstavlerne der sad på den gamle toiletbygning er jo nedtaget. Kommer de op igen? Nej, de kommer ikke op på den toiletbygning. De oplysningstavler der sad på de gamle vil blive omskrevet og trykt på en bedre/pænere måde. Kommunen arbejder i samarbejde med Grønt Råd med at lave Code of Conduct målrettet forskellige grupper som f.eks. hundeluftere, mountainbikere m.m. Grundejerforeningerne har en repræsentant i Grønt Råd – og det er i det regi, der arbejdes med Code of Conduct. Fanø Kommune opfordrer således grunde
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  31. maj 2018
  Dok. 563-2018-10503
  Sag. 563-2018-17
  jerforeningerne til at benytte sig af denne repræsentant til at øve indflydelse på processen – på lige fod med alle andre.
  e. Taxa betjening på Fanø
  Grundejerforeningen ønskede også en orientering om busdriften. Dette var dog ikke meddelt på forhånd, således ikke sat på dagsordenen. Borgmesteren orienterer om de udfordringer der har været med at drive taxaforretning på Fanø. Processen er stadig i gang og kommunen har sikret sig at der sommeren over køres taxa på Fanø. Herudover arbejder man i kommunen med en mere langsigtet løsning med alternative senarier. Christian Lorenzen opfordrer til at man følger med i sagen omkring taxadriften på Ærø, hvor man har valgt at subsidiere taxakørsel. Busdriften kører efter en fast køreplan og principperne for sommerkøreplanen er netop godkendt. Der blev under dette punkt spurgt ind til en sag omkring en midlertidig afspærring på stranden mellem Fanø Bad og Rindby Strand, inden for den nye klitrække for at tilgodese den naturlige proces med udvikling af den nye klitrække. Sagen er standset og sendt til behandling i Byrådet på næste møde.
  4. Dagsorden punkter fra Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening:
  Ingen punkter
  5. Dagsordenspunkter fra Grøndal Grundejerforening:
  Ingen punkter
  6. Dagsordenspunkter fra Skovly Grundejerforening:
  Ingen punkter
  7. Dagsordenspunkter fra Grundejerforeningen Vesterengen
  Ingen punkter
  8. Dagsordenspunkter fra Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
  a. Hastighedsgrænse i sommerhusområder. Status for og det videre arbejde for at indføre en generel hastighedsgrænse på grusveje i sommerhusområder på 30km – gerne 20 km, hvis det kan lade sig gøre. Erhvervs, natur- og teknikudvalget behandlede sagen om nedsættelse af hastigheden i sommerhusområder den. 29. januar 2018. Mulighederne i henhold til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser blev gennemgået. Det besluttedes, at der ingen ændringer bliver af hastighedsbegrænsningen. Forvaltnin
  Fanø
  Kommune
  Borgerservice
  31. maj 2018
  Dok. 563-2018-10503
  Sag. 563-2018-17
  gen kan evt. opstille mobil fartviser i en kort periode 1-2 uger pr. vej, til information til trafikanterne om farten. Grundejerforeningen fremfører at der er mange sommerhusområder i landet hvor der er lavere hastighed.Der henvises til sagsfremstilling og referat fra den 29.1.2018 på kommunens hjemmeside. Sagsfremstilling og referat blev oplæst på mødet.
  b. Affaldsorientering. Som vi har advaret om flere gange, ligger de nye affaldsspande og flyder mange steder. Det bliver ikke bedre af, at renovationsselskabet vælter spandene, når de har tømt dem – angiveligt så de kan se, hvilke spande de skal tømme og hvilke de kan springe over. Kan der gøres noget ved dette?
  Renovationsselskabet har oplyst at praksis øjeblikkeligt er ændret til at tømte spande stilles helt på plads – oprejste! Uregelmæssigheder i affaldsafhentningen bedes indberettet til Kommunen.
  c. Vi har et ønske om, at kommunen foranstalter indsamling af de gamle affaldsstativer. Grundejerforeningen kan eventuelt også selv foranstalte en indsamling, idet de gamle affaldsstativer er privat ejendom. Man kan også bestille en lokal entreprenør til at afhente mod betaling.
  d. Desuden bedes kommunen sikre, at udlejerne giver deres lejere besked om affaldssorteringen. Noget tyder på, at lejerne i mange tilfælde er i tvivl om, hvad de skal gøre. Al begyndelse er svær. Nye metoder kræver tilvænning – og Fanø Kommune følger situationen tæt. Lejernes affaldssortering er ganske rigtigt ejernes problem (de har pligt til at informere deres lejere). Fanø Kommune har afholdt flere møder med sommerhusudlejningsbureauerne, der også har haft medindflydelse på de pjecer der er udarbejdet til bl.a. udlevering til lejere.
  e. Flere grundejere har modtaget spande, selvom de har frameldt sig ordningen.
  Kommunen opfordres til at indsamle disse.
  Fanø Kommunes renovatør er allerede i gang med fejlrettelser. Der kan være fejl, som forvaltningen ikke er bekendt med. Grundejerne opfordres til at indberette disse fejl til forvaltningen.
  f. Hvordan hænger den foreslåede flisebelægning under skraldespandene sammen med lokalplanernes forbud mod fliser.
  Kravet til mindsket rullemodstand for hjulene er Arbejdstilsynets. Begrænsningen af flisearealet er lokalplanbestemt.
  9. Dagsordenspunkter fra Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  31. maj 2018
  Dok. 563-2018-10503
  Sag. 563-2018-17
  a. Hastighedsgrænse i sommerhusområdet. I forbindelse med det seneste fællesmøde blev der afholdt et møde mellem alle grundejerforeningerne, kommunen og den lokale landbetjent. På mødet blev der drøftet en generel hastighedsgrænse på 30 km/t i de deciderede sommerhusområder, dvs. på de mindre veje, der fører fra de større veje ind i sommerhusområderne. Alle inkl. Politiet var enige om, at der er en god ide, og der er ikke nogen god grund til, at det ikke indføres. De enkelte grundejerforeninger vil naturligvis være behjælpelige med at præcisere, hvilke veje det skal gælde. Vi ønsker at høre, hvor langt kommunen er med at føre denne plan ud i livet. Blev behandlet under et sammen med punkt 8a.Erhvervs, natur- og teknikudvalget behandlede sagen om nedsættelse af hastigheden i sommerhusområder den. 29. januar 2018. Mulighederne i henhold til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser blev gennemgået. Det besluttedes, at der ingen ændringer bliver af hastighedsbegrænsningen. Forvaltningen kan evt. opstille mobil fartviser i en kort periode 1-2 uger pr. vej, til information til trafikanterne om farten.Grundejerforeningen fremfører at der er mange sommerhusområder i landet hvor der er lavere hastighed. Der henvises til sagsfremstilling og referat fra den 29.1.2018 på kommunens hjemmeside. Sagsfremstilling og referat blev oplæst på mødet.
  b. Sønderho Strandvej. På samme møde som ovenfor nævnt, blev forholdene på Sønderho Strandvej, hvor hastighedsbegrænsningen i dag er 50 km/t drøftet. Der var enighed mellem politiet og vores grundejerforening samt grundejerforeningen for Bjerges Leje om det vil være hensigtsmæssigt at forlænge 40 km zonen fra Sønderho by ud til stranden, i kombination med hensigtsmæssige fartdæmpende foranstaltninger. Også her ønsker vi at høre, hvor langt kommunen er i planlægningen heraf. Vejmyndigheden har planlagt hastighedsmåling og trafiktælling på Sønderho Strandvej over sommeren.
  c. Sønderho Strandvej. Det er et stort ønske, at der på Sønderho Strandvej i lighed med de øvrige strandveje på øen, skabes sikrere forhold for cyklende og gående. Dette kan f.eks. ske ved at anlægge en eller flere cykel/gangstier, som kommunen da også har afsat areal til. Også her ønsker vi at høre, om dette er prioriteret i kommunens anlægsarbejder. ENT-udvalget prioriterede ø-forskønnelsesmidler på møde den 26.2.18 i nævnte rækkefølge:Museumspladsen, belægning ml. Landevejen og cykelstien i Sønderho, Sønderho Strandvej og Unesco nedslagspunkter.
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  31. maj 2018
  Dok. 563-2018-10503
  Sag. 563-2018-17
  Budget til vejvedligehold er for lavt i forhold til at holde vejene i perfekt stand – det ved man fra politisk hold, men der er indtil videre i budgetforligene prioriteret således. Cykelturisme er højt prioriteret politisk.
  Grundejerforeningen ønsker Sønderho Strandvej opprioriteret.
  d. Klitsyn. I forbindelse med sidste fællesmøde blev der afholdt møde mellem grundejerforeningerne, kommunen og Naturstyrelsen. På dette møde blev der aftalt et klitsyn i foråret 2018. Vi ønsker at høre om status herpå. Fanø Kommune er ikke part i et evt. klitsyn, dette må grundejerforeningen selv aftale med Naturstyrelsen. Fanø Kommune har ikke lovet at tage initiativ til et klitsyn.
  e. Code of Conduct. Vi vil gerne høre, hvor langt man er med udarbejdelsen heraf, da vi gerne vil have indsigt/indflydelse på indholdet, som kan erstatte den informations skrivelse, vi selv har planlagt. Emnet behandles løbende på møder i Grønt Råd hvor grundejerforeningerne har en repræsentant. Marco Brodde gennemgik på sidste møde i Grønt Råd et forslag til code of conduct, hvortil Grønt Råd kom med forslag til tilretninger. Grundejerforeningerne opfordres igen til at benytte sig af deres repræsentant i Grønt Råd – både til at koordinere og øve indflydelse, men også til løbende at få delt informationer fra arbejdet. Grundejerforeningerne fremfører at det ønskes at processen kommer til at gå hurtigt. Fanø Kommune anfører hertil, at tanken med Grønt Råd netop er at sætte en masse forskellige interessenter sammen, ofte med afvigende eller ligefrem modsatrettede interesser, og så lade dem arbejde med og blive enige om en række beslutninger med tilknytning til det grønne område. Der er erhvervsliv, der er myndigheder, der er grundejere, der er grønne organisationer – og mange flere. Det tager tid at opnå konsensus – til gengæld må resultaterne forventes at være mere holdbare. Når det er sagt, udtrykker også Fanø Kommune et ønske om, at der snart nås et resultat. Desuden fremfører grundejerforeningerne, at der er et ønske om at kørsel forbudt på vaden beskrives sammen med bedre skiltning.
  10. Næste møde: torsdag den 11.10.2018 kl. 16.00 på Rådhuset.
  Emner til dagsordenen skal være Tove Have, e-mail th@fanoe.dk i hænde senest 3 uger før mødet. Tidspunktet skal fremgå af dagsordenen.
  11. Eventuelt
  Borgmesteren anfører, at hun har overtaget traditioner fra den tidligere borgmester bl.a. dette møde med grundejerforeningerne. De punkter der indsendes af grundejerforeningerne er mest forvaltningsspørgsmål som besvares bedst af forvaltningen. Borgmesteren ønsker at dialogmøderne fortsætter, men med en anden form hvor udviklingsprocesser drøftes på bekostning af de spørgsmål som forvaltningen bedst kan svare på. Disse kan evt. komprimeres til at fylde meget lidt på møderne.
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  31. maj 2018
  Dok. 563-2018-10503
  Sag. 563-2018-17
  Grundejerforeningen vil være velkommen til at melde temaer ind. Et eksempel på et tema kan være den kommende spildevandsplan.


 • Referat fra fællesmødet mellem Grundejerforeningerne og Fanø Kommune den 16. november 2017 kl. 16.15 på Fanø Rådhus.

  Fanø Kommune
  Borgerservice
  16. november 2017
  Dok. 563-2017-33722
  Sag. 563-2014-943
  Referat fra fællesmødet mellem Grundejerforeningerne og Fanø Kommune den 16. november 2017 kl. 16.15 på Fanø Rådhus.
  Deltagere:
  Preben J. Sørensen, Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening
  Jørgen Elsted Hansen, Rindby Strand Grundejerforening
  Hans Peter Jepsen, Rindby Strand Grundejerforening
  Karen Margrete Sinning, Grøndal Grundejerforening
  Lone Grand, Grøndal Grundejerforening
  Kurt Thorøe, Skovly Grundejerforening
  Ole Sørensen, Grundejerforeningen Vesterengen
  Carsten Lodberg, Grundejerforeningen Vesterengen
  Michael Lund-Larsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
  Erland Madsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
  Claus Toftgaard, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
  Anton Pedersen, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
  Borgmester Erik Nørreby, Fanø Kommune
  Forvaltningschef Anette Simmelsgaard, Fanø Kommune
  Afbud:
  Borgmesteren bød velkommen
  1. Orientering fra Fanø Kommune.
  Affaldsordning fra 1. januar 2018.
  Mads H. Sørensen orienterede om den nye affaldsordning. Der vedlægges et forslag til standplads, således at grundejerne kan se hvorledes de nye spande kan stå. Grundejerforeningerne henstiller til at det første gang bliver gebyrfrit at vælge om. Arbejdstilsynets regler for standpladser sendes med ud sammen med referatet. Grundejerforeningerne opfordres til at melde ind, såfremt de har et egnet sted til en miljøstation.
  Fanø Kalender
  Hold dig opdateret på FanøKalender.dk – et samlingspunkt for alle de spændende arrangementer, der finder sted på Fanø
  Kalenderen kan tilgås direkte via www.FanøKalender.dk.
  Kalenderen er baseret på kultunautdatabasen, så for mange vil oprettelsen af arrangementer i kalenderen være gammelkendt stof. Afhængig af arrangementets karakter vil det ligeledes blive vist i kultunautkalenderen, som findes på Visit Fanøs hjemmeside.
  Oversigten til Grundejerforeningerne som har veje der vedligeholdes af kommunen bliver lavet af økonomiafdelingen, oversigten pr. 30.09.2017 blev udleveret på mødet.
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  16. november 2017
  Dok. 563-2017-33722
  Sag. 563-2014-943
  BESKÆRING AF BEPLANTNING
  Fanø Kommune skal igen i år anmode om hjælp til at gøre grundejerne opmærksom på beskæring, da renovationsfirmaet og beredskabet skal kunne komme frem uden problemer med deres køretøjer.
  Se linket omkring beskæring
  http://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/beskaering-af-traeer-og-buske
  Kalender for tømningsordning:
  http://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/renovation
  2. Godkendelse af referatet fra mødet den 1. juni 2017.
  Godkendt.
  3. Dagsorden punkter fra Rindby Strand Grundejerforening:
  a. Badesti 6, vedligeholdelse. Badesti eller ridesti? Kommunens drøftelse med Naturstyrelsen. 6. marts 2003 blev der holdt et møde mellem Fanø Kommunes Teknik- og Miljøudvalget og Fanøs hesteejere. Her blev det besluttet nogle retningslinjer bl.a. at badesti 6 og 21 må benyttes af ryttere. 23. maj 2013 publicerede Fanø Ugeblad retningslinjerne. Naturstyrelsen har lovet et møde vedr. badesti 6. Fanø Kommune overvejer at afspærre det sumpede område mellem den nye klit syd for Fanø Bad.
  b. Sumpområdet og udløb på stranden. Hvad sker der?
  Udløbet af Rindby Bæk på stranden friholdes som tidligere. Det sumpede område er enten privat ejendom eller Kystdirektoratets. Fanø Kommune afvander ikke disse områder.
  c. Toiletbygningen ved nedkørslen. Bliver der vinteråbnet?
  Toiletterne ved Fanø Bad og Rindby Strand bliver udskiftet i dette vinterhalvår. Arbejderne afsluttes senest i marts 2018. Herefter holder toiletterne åbent hele året.
  d. Orientering om rottestatus på Fanø.
  Fanø Kommune opfordre stadig til, at være opmærksom på rotter! Der er fundet/fanget rotter på Nørrebjergevej, Storetoft og Nørre Meldbjergdal. Rotter er alvorlige skadedyr, der hvert år ødelægger inventar, rørledninger og kloakrør, elinstallationer, isolering og meget andet for millioner af kroner. De
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  16. november 2017
  Dok. 563-2017-33722
  Sag. 563-2014-943
  økonomiske skader er dog i mange tilfælde slet ikke det værste, for rotter kan være bærere af mindst 55 forskellige smitsomme sygdomme, hvoraf nogle er direkte livstruende. Derfor skal rotter bekæmpes ifølge loven, og alle har pligt til straks at meddele det til kommunen, hvis man får øje på en rotte eller ser tegn på rotter, uanset at det ikke er på egen grund. Al fodring af rådyr bør stoppe og ved fuglefodring, må der ikke fodres på jorden eller andre steder hvor rotter kan have fri adgang. Vær også opmærksom på at madrester, brød, kornrester og andet spiseligt affald ikke må anvendes til kompostering.
  Læs mere og anmeld rotter på:
  http://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/dyr-og-skadedyr
  Gratis vejledning:
  Giv Fanø Kommune oplysning om at du har udendørs husdyr/kæledyr, så sender vi en ekspert ud til dig, der vil vejlede dig i, hvordan du undgår at få rotter. Send en mail til jmh@fanoe.dk eller ring på 76 66 06 33 med oplysning om din adresse, telefonnummer og mail, så kontakter vi dig for at lave en aftale om vejledning hjemme hos dig.
  4. Dagsorden punkter fra Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening:
  a. Er der regler for bygningsæstetik ved nybygning, ombygning eller udbygning af bebyggelser i Fanø Bad området, herunder såvel erhverv og sommerboliger, og kan man give en kort omtale af og reference til sådanne. Der kan henvises til de for områderne vedtagne lokalplaner, i disse lokalplaner er beskrevet og redegjort for regler for byggerier, herunder nybyggeri, ombygning og udbygning af ejendommene inden for områderne.
  5. Dagsordenspunkter fra Grøndal Grundejerforening:
  a. Vi mangler, som grundejere på øen, meget at få endelig information om det nye renovations system. Ikke kun bestyrelsen, men også til alle vore medlemmer. Fra 1. januar 2018 skal bioaffaldet frasorteres husholdningsaffaldet. Affaldsregulativ og affaldsplan er vedtaget. Der har været afholdt udbudsforretning for indsamling af husholdningsaffald, drift af genbrugsstation samt håndtering og salg af genanvendeligt affald. I øjeblikket er indkøb af affaldsbeholdere i udbud og der vil nu kunne udarbejdes et prisblad for affaldsordningen. Det ser ikke ud til at betyde prisstigninger. Sommerhusejerne får tilbudt en valgfri ordning, hvor der kan vælges mellem, at have affaldsbeholdere ved det enkelte sommerhus, eller selv bringe affaldet til supermiljøstationerne. Der arbejdes pt. på informationsmateriale til alle om den nye ordning.
  6. Dagsordenspunkter fra Skovly Grundejerforening:
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  16. november 2017
  Dok. 563-2017-33722
  Sag. 563-2014-943
  a. Status på nyt affaldssystem. Generelt savner vi detaljer så som, antal spande, størrelser på spande, pris, standard information til turisterne fra kommunen etc. Se punkt 5a.
  7. Dagsordenspunkter fra Grundejerforeningen Vesterengen
  a. Status på det renovationssystem som skal indføres i 2018 Se punkt 5a.
  b. Vi konstaterer med glæde, at der er god vedligehold af Storedal Bæk ved sommerhusområdet i Grøndal. Bækken er jo afgørende for afvanding af et stort område med mange tilløb. Har der været oprensning af Storedal Bæk i 2017 på strækningen gennem klitområderne og forløbet ud gennem engen?Storedal Bæk er oprenset i 2017. Forvaltningen undersøger om forløbet ud gennem engen er ok.
  8. Dagsordenspunkter fra Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
  a. På sidste møde fik vi udleveret en oversigt over budget og forbrug på vejvedligeholdelse i grundejerforeningens område. Vi vil gerne have en:
  b. En uddybning af hvordan tallene skal forstås.
  Anette Simmelsgaard gennemgik opgørelserne.
  c. En orientering om hvordan vejvedligeholdelsen foretages og i hvilken udstrækning den enkelte grundejerforening kan øve indflydelse på brugen af midlerne. Fanø Kommune opkræver grundejerne. Grundejerforeningen har selv dialogen med entreprenøren, hvis de ønsker det. Når en grunderejer ringer til Fanø Kommune henviser FK til kontakt personen for vejområdet i grundejerforeningen. Denne aftale har FK med Grøndal Grundejerforening, Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening og Rindby Strand Grundejerforening. Entreprenøren der har vedligeholdelsen af vejen sørger for, at vejen bliver jævnligt vedligeholdt, så den er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. (Hvis der ikke er et vejlaug har Fanø Kommune dialogen med entreprenøren). Forvaltningen afklarer om vedligehold af Hympelvej kan overgå til Rindby Strand Grundejerforening ved skift af entreprenør. Ligeledes undersøges hvem der er kontaktperson vedr. Lars´s Toft m.fl.
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  16. november 2017
  Dok. 563-2017-33722
  Sag. 563-2014-943
  d. En orientering om i hvilke sammenhænge der skal etableres vejlaug i et område, hvilke opgaver vejlauget i givet fald har og om grundejerforeningen kan fungere som vejlaug i de tilfælde, hvor der skal etableres vejlaug i et område. En grundejerforening kan fungere som et vejlaug. Der kan være vejlaug som ikke er tilknyttet en grundejerforeningen, der kan også være flere vejlaug under en grundejerforening.
  9. Dagsordenspunkter fra Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
  a. Hvordan er status på sikring af gående og cyklende på Sønderho Strandvej. Der henvises til kommuneplanens passus om, at der er reserveret areal til cykelsti/fortov langs Strandvejen. Grundejerforeningen deltager gerne i en proces, hvor forskellige løsningsmodeller kan gennemarbejdes. Status – Der er p.t. ikke afsat penge til sikring af de bløde trafikanter – gående og cykler – på Sønderho Strandvej, hvilket er en politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen. Der findes en pulje til anlæg af cykelstier på Fanø, men denne er ikke prioriteret endnu. I det der ikke er taget stilling til, hvordan man vil forbedre trafiksikkerheden på strækningen, og om sikringen kan holdes indenfor eksisterende vejareal, er der i kommuneplanen reserveret areal til evt. kommende cykelsti. Reservationen sikrer, at der ikke planlægges for eller meddeles tilladelse til forhold, der efterfølgende kan forhindre eller besværliggøre en sikring af de bløde trafikanter på Sønderho Strandvej.
  b. Vil kommunen sammen med grundejerforeningerne udarbejde en informationsskrivelse til øens turister, som beskriver hvad man må og ikke må i forhold til at beskytte øens sårbare natur. En sådan skrivelse kan uddeles via udlejningsbureauer, campingpladser og andre overnatningssteder. Emnet drøftes i Grønt Råd hvor grundejerforeningerne er repræsenteret. Der arbejdes her på et code of conduct. Referat fra sidste møde i Grønt Råd medsendes til orientering sammen med en præsentation fra mødet. Grundejerforeningerne ønsker kontaktoplysninger på grundejerforeningernes repræsentant i Grønt Råd. Hvordan sikrer kommunen oprensning af grøfter – f.eks. på Vester Storetoft. Grøfterne oprenses efter Fanø Kommunes årsplanlægning. På grund af efterårets voldsomme regnmængder er dette i år et særligt indsatsområde.
  c. Status på Færgetrafikken
  Der har lige været afholdt møde med Færgen. Referatet kommer på hjemmesiden når det er klar. Færgen A/S er på vej til salg. Fanø kommune har ønske om at Sønderho færgen erstattes med en bilfærge.
  d. Status på Affaldsplanen
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  16. november 2017
  Dok. 563-2017-33722
  Sag. 563-2014-943
  Se punkt 5a.
  10. Næste møde: torsdag den 14.06.2018 kl. 16.15 på Rådhuset. Grundejerforeningerne holder eget møde kl. 15.15 i Byrådssalen. Der kan være problemer med den valgte dato, idet Byrådet muligvis holder budgetseminar denne dag. Hvis det ikke kan lade sig gøre vil forvaltningen fremsende ny dato. Emner til dagsordenen skal være Tove Have, e-mail th@fanoe.dk i hænde senest 3 uger før mødet. Tidspunktet skal fremgå af dagsordenen.
  11. Eventuelt
  Grundejerforeningerne ønsker 30 km. zoner på alle grusveje (evt. også Slunden) i sommerhusområder. Fanø Vesterhavsbads grundejerforening melder fra, såfremt de ikke ønsker det


 • Referat fra fællesmødet mellem Grundejerforeningerne og Fanø Kommune den 1. juni 2017 kl. 16.15 på Fanø Rådhus.

  Fanø Kommune
  Borgerservice
  1. juni 2017
  Dok. 563-2017-19550
  Sag. 563-2014-943
  Referat fra fællesmødet mellem Grundejerforeningerne og Fanø Kommune den 1. juni 2017 kl. 16.15 på Fanø Rådhus.
  Deltagere:
  Jørgen Elsted Hansen, Rindby Strand Grundejerforening
  Hans Peter Jepsen, Rindby Strand Grundejerforening
  Karen Margrete Sinning, Grøndal Grundejerforening
  Lone Grand, Grøndal Grundejerforening
  Ole Sørensen, Grundejerforeningen Vesterengen
  Michael Lund-Larsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
  Mogens West, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
  Claus Toftgaard, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
  Anton Pedersen, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
  Borgmester Erik Nørreby, Fanø Kommune
  Forvaltningschef Anette Simmelsgaard, Fanø Kommune
  Afbud:
  Mogens Friis Nielsen, Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening
  Hans Henning Jensen, Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening
  Kurt Thorøe, Skovly Grundejerforening.
  Borgmesteren bød velkommen
  1. Orientering fra Fanø Kommune.
  Fanø Kalender
  Hold dig opdateret på FanøKalender.dk – et samlingspunkt for alle de spændende arrangementer, der finder sted på Fanø.
  Kalenderen kan tilgås direkte via www.FanøKalender.dk.
  Kalenderen er baseret på kultunautdatabasen, så for mange vil oprettelsen af arrangementer i kalenderen være gammelkendt stof. Afhængig af arrangementets karakter vil det ligeledes blive vist i kultunautkalenden, som findes på Visit Fanøs hjemmeside.
  Oversigten til Grundejerforeningerne som har veje der vedligeholdes af kommunen bliver lavet af økonomiafdelingen, Christina i Rættará lokalnummer 76 660 623. Oversigten blev udleveret på mødet.
  BESKÆRING AF BEPLANTNING
  Fanø Kommune skal igen i år anmode om hjælp til at gøre grundejerne opmærksom på beskæring, da renovationsfirmaet og beredskabet skal kunne komme frem uden problemer med deres køretøjer. Se linket omkring beskæring
  http://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/beskaering-af-traeer-og-buske
  Kalender for tømningsordning:
  http://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/renovation
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  1. juni 2017
  Dok. 563-2017-19550
  Sag. 563-2014-943
  Blå Flag
  Blue Flag International Jury, har igen i år besluttet at tildele Blå Flag til Fanø Vesterhavsbad. Der vil blive afholdt Blå Flag arrangementer henover sommeren. Se hjemmesiden for beskrivelse og datoer http://www.fanoe.dk/nyheder/blaa-flag
  Trygfondens redningstårn
  Trygfonden forlænger livredningsperioden længere ind i august. Redningstårnet i 2017 vil blive livredderbemandet fra fredag d. 23. juni (uge 25) til og med onsdag d. 16. august (uge 33).
  2. Godkendelse af referatet fra mødet den 17. november 2016.
  Godkendt.
  3. Dagsorden punkter fra Rindby Strand Grundejerforening:
  a. Den nye bolig skatte lovgivnings betydning for sommerhusene og Fanø Kommune. For Fanø Kommune vil ændringen ikke få betydning, idet Fanø Kommune holdes skadesløs. Konsekvensen for grundejerne er ikke kendt endnu, idet princippet endnu ikke er fastlagt.
  b. Kloakplanen, hvad sker der. Mange sommerhusejere spørger til den videre kloakering i områderne. De ejendomme som er omfattet af Spildevandsplan 2015-2019 har fået sat en skelbrønd/stikledning ind på grunden. I henhold til Byrådets beslutning den 16. november 2015 skal endelig tilslutning være sket senest 1 år fra stikledning er ført frem til grundgrænsen. Forvaltningen følger tæt at dette sker. Forvaltningen forventer opstart af ny spildevandsstrategi i januar 2018 som skal danne grundlag for ny spildevandsplan 2020-2024.
  c. Er der noget nyt vedr. færgerne
  Der gives tilskud til færgebilletter til hele året, med undtagelse af perioden fra midten af juni til midten af august. Fanø Kommune arbejder med at få kompetence til at sætte færgedriften i udbud. Konkurrenceudsættelsen behandles på byrådsmødet i juni 2017. Fanø Kommune ønsker at få indflydelse på service og prissætning.
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  1. juni 2017
  Dok. 563-2017-19550
  Sag. 563-2014-943
  d. Rindby Strand Grundejerforening har en grund i Rindby, der kun anvendes til tennisbane. Kan vi blive fritaget for grundskyld. Jf. Ejendomsskattelovens § 8, stk. 1, litra b kan sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål opnå hel eller delvis fritagelse for betaling af ejendomsskat, hvis organisationen er tilknyttet Dansk Idræts Forbund eller modtager støtte fra de tips- og lottomidler, der ydes til støtte af sports- og idrætsformål samtidig med, at organisationen ud fra sin formålsbestemmelse må kunne anses som en organisation med sports- eller idrætsformål. Rindby Strands Grundejerforening anses ikke at kunne opfylde disse betingelser. Rindby Strands Grundejerforening vil være interesseret i et salg til Fanø Kommune.
  e. Badesti 6 bruges også som ridesti og er markeret som så. Hvem har givet tilladelse. Vi får flere klager over manglende vedligeholdelse. 6. marts 2003 blev der holdt et møde mellem Fanø Kommunes Teknik- og Miljøudvalget og Fanøs hesteejere. Her blev det besluttet nogle retningslinjer bl.a. at badesti 6 og 21 må benyttes af ryttere. 23. maj 2013 publicerede Fanø Ugeblad retningslinjerne. Fanø Kommune drøfter problematikken med Naturstyrelsen. Grundejerforeningen spørger om grøften ved badesti 8 oprenses. Det gør den, når vejret tillader det.
  4. Dagsorden punkter fra Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening:
  a. Lovet på sidste borgmestermøde at fortovet hæves, hvor Dalen støder på Strandvejen, i forbindelse med projekt Stedet Tæller. Brolægger kender intet til at det skal hæves, så jeg håber det bliver bragt i orden. (Aftalt på fællesmøde mellem Hotel Fanø Bad, Kommunen, Kellers og Grundejerforeningen ifm. oversvømmelse ved meget nedbør). Entreprenøren er orienteret og arbejdet vil blive indarbejdet i projektet.
  b. Følger Stedet Tæller projektet tidsplanen. Projektet er forsinket bl.a. grundet ekstra leveringstid på klinker, mangel på brolæggere samt ekstra tilkøb af opgaver fra stedets forretninger. Projektet skal være færdigt den 12. juni.
  c. Efter ny ejer på Skovstien 47, er sommerhus lovliggjort.
  Forvaltningen har meddelt et påbud til ejendommens ejer, og ejeres advokat har påklaget påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet.
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  1. juni 2017
  Dok. 563-2017-19550
  Sag. 563-2014-943
  d. Stadet på retssag Golfvejen 24.
  Sagen behandles af Statsforvaltningen
  e. Stadet på retssag Sønderklit 25.
  Sagen er berammet til hovedforhandling til den 2. oktober 2017 ved Retten i Kolding
  f. Huset Nonboevej 22 (der er intet nummer på huset) er ved at falde sammen, og udgør en fare for omgivelserne. Er der skrevet til ejerne om lovliggørelse. Forvaltningen har den 16. maj 2017 foretaget en besigtigelse af ejendommen, det er ikke forvaltningens vurdering, at ejendommen er ved at falde sammen og til fare for omgivelserne – ejendommen er dog slidt og mangler glas i vinduerne flere steder. Ejeren har meddelt at huset forventes nedrevet i nærmeste fremtid.
  g. Hvornår færdiggøres Golfvejen med asfalt. Er færdig.
  5. Dagsordenspunkter fra Grøndal Grundejerforening:
  a. Ifølge kommunens planer, skal der være et ”læbælte” bag industri og håndværkerbebyggelsen på Sønder Nytoft. Det ser ud som om det ikke er blevet etableret i sit fulde omfang. Det er ikke særligt charmerende at sidde i sit sommerhus eller i ”haven” og have udsyn til containere og diverse entreprenørmaskiner og lignende, lige som en beplantning også dæmper en del, både for støv og støj. Hvornår gøres den færdig. I lokalplan 107 som er gældende for erhvervsområdet er bestemmelser omkring et plantebælte mellem DUI og Kirkegården. Den tidligere lokalplan 73 indeholdte bestemmelse omkring plantebælterne, men det gør 107 ikke. Lokalplan 107 blev vedtaget i maj 2013 og har forud for vedtagelsen været i offentlig høring.
  b. Vi bliver i grundejerforeningerne ofte bedt om at være behjælpelig med hensyn til anvisning af hvilke grunde der trænger til at beskære beplantningen ud mod vejene. For at gøre det bedst muligt vil vi gerne bede om en vedligeholdelsesplan. Nærmere: Hvilke terminer kører kommunen efter med hensyn til påbud, rykkere og effektivisering på grundejerens regning. Forvaltningen har flere gange anmodet grundejerforeningerne om at hjælpe med at informere grundejerne om reglerne for beskæring af beplantning langs skel. Når forvaltningen bliver gjort opmærksom på manglende beskæring er fremgangsmåden følgende:
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  1. juni 2017
  Dok. 563-2017-19550
  Sag. 563-2014-943
  Der sendes et varsel om påbud med frist. Er beskæring forsat ikke sket, sendes påbud med frist. Er beskæring fortsat ikke sket, bestilles en entreprenør til at udføre arbejdet. Regningen fremsendes til grundejer inkl. administrationsgebyr. Ønsker en grundejerforening at gøre forvaltningen opmærksom på manglende beskæring kan der sendes information til Fanø Kommunes officielle postkasse.
  c. Mange af vejene i sommerhusområderne ligger på private grunde, ikke altid bare langs et skel men ind i mellem også tværs over en grund og deler den i 2 stykker. Hvorledes afgøres den rigtige placering af vejen. Det vil fremgå af skel og på matrikelkortet. Afsætning af skel foretages af en godkendt landinspektør.
  d. I de vådere områder vil en del grundejere på privat initiativ gerne grave grøfter. Det er planlagt at de/den skal videreføres til en af de større, der har forbindelse med Storedal bæk. Forløbet er at opmåle og det er muligt at få fald på stykket. Hvis en grundejer undervejs i dette forløb, ikke vil lade grøften passere sit grundstykke (i nærheden af skel). Har kommunen så mulighed for at pålægge vedkommende pligt til dette. I lighed med påbud ved vedligeholdelse af hegn.
  Modtaget et svar fra vores vandløbsmyndighed, Esbjerg Kommune: Hvis en gruppe lodsejere ønsker at grave en grøft over flere grunde og lede til Stordal Bæk, er der ifølge vandløbsloven tale om etablering af et nyt vandløb. Ifølge vandløbslovens § 21 skal anlæg af nye vandløb godkendes af vandløbsmyndigheden. Lodsejerne skal derfor indsende et projektforslag til vandløbsmyndigheden. Projektforslaget skal ifølge ”Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering” indeholde følgende oplysninger:
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  1. juni 2017
  Dok. 563-2017-19550
  Sag. 563-2014-943
  Hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at sagen bør fremmes, skal projektforslaget sendes i offentlig høring. På baggrund af eventuelt indkomne bemærkninger i høringsperioden træffer vandløbsmyndigheden efterfølgende sin afgørelse. Inden lodsejerne indsender et projektforslag, vil jeg kraftigt opfordre dem til at tilpasse projektet, så alle lodsejere kan tilslutte sig projektet. Vandløbsmyndigheden kan vanskeligt fremme et projekt på privatejet grund, som der ikke er enighed om. (Kilde: ACB)
  Offentlige vandløb på Fanø kan ses på understående link. /LSM
  http://www.esbjergkommune.dk/borger/natur–park–
  vandl%C3%B8b/vandl%C3%B8b-og-s%C3%B8er/vandl%C3%B8bsregulativer-og-kortbog.aspx eller søg ”Kortbog vandløb Esbjerg kommune”
  6. Dagsordenspunkter fra Skovly Grundejerforening:
  Generelt savner vi information vedr. den nye affaldsordning samt overgang fra nuværende til ny ordning. Der planlægges en større informationskampagne, som dog må afvente den endelige vedtagelse, inden den offentliggøres.
  a. Er den nye affaldsplan vedtaget og er der ændringer i forhold til det der har været i høring. Planen er i beslutningsproces stadigvæk. Der er ingen ændringer i forhold til høringsmaterialet.
  b. Hvornår modtager vi de nye spande
  Den ny ordning træder i kraft fra 1. jan. 2018. De nye spande bliver uddelt et par uger før.
  c. I hvilken periode er der overgang fra den gamle ordning til nye spande (hvor begge ”systemer” tømmes) Med uddeling af de nye spande tages de gamle spande hjem. Dette foregår efter årsskiftet.
  7. Dagsordenspunkter fra Grundejerforeningen Vesterengen
  a. Har kommunen en plan for miljøstationernes placering
  De i dag etablerede miljøstationer vil fortsætte som miljøstationer. Hvor det er muligt i sommerhusområderne vil disse blive omdannet til Supermiljøstationer (kunne modtage bioaffald og restaffald).
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  1. juni 2017
  Dok. 563-2017-19550
  Sag. 563-2014-943
  b. Hvordan 2 spandsystemet skal virke hvis lejerne ikke har sorteret korrekt. Det er altid grundejeren, der er ansvarlig for at affaldet fra ejendommen er sorteret korrekt. Grundejeren har derfor pligt til at informere sine lejere om affaldssorteringen. Det af Kommunen producerede informationsmateriale vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt.
  c. Er der forskel på prisafregningen med de 2 systemer. En ejendom producerer altid husholdningsaffald, som enten kan bringes til en Supermiljøstation eller blive afhentet ved ejendommen. Afhentning ved ejendommen er et tilkøb. Bringer man selv, slipper man for at betale for afhentningen.
  d. Det må være berettiget, at vi skal have en klar plan fra kommunen om de 2 systemers anvendelsesmåde inden kommunen sætter i gang over for os grundejere. Orientering vil kunne udsendes, når endelig vedtagelse foreligger.
  e. Hvornår forventer kommunen at grundejerne skal tage stilling til de 2 muligheder? Orientering vil kunne udsendes, når endelig vedtagelse foreligger. Herefter kan udarbejdes et prisblad for affaldsordningen, som grundejerne kan tage stilling til. Det vil ske i efteråret 2017.
  8. Dagsordenspunkter fra Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
  a. Hastighedsforholdene i sommerhusområderne, herunder især på grusvejene. Vi oplever på Bjerges Leje, at der ind imellem i ferieperioderne med meget udlejning køres meget stærkt. Vi har fået målt trafikken af kommunen, men desværre ender den sag sandsynligvis med, at det nuværende 30 km fartbegrænsningsskilt nedtages, da det åbenbart er et levn fra den tid, hvor vejen var privat. Hastighedsgrænsen er 50 km/t på Bjerges Leje. Det er kun i helt særlige tilfælde, at der gives dispensation til at nedsætte hastighedsgrænsen. Ved vurderingen kan vi lægge vægt på informationer, som er indhentet ved f.eks. fartmålinger, ulykke statistikker, vurdering af trafiktyper og vejens beskaffenhed. Fanø kommune indbyder en fra politiet der kan fortælle om hvilke muligheder der er for at nedsætte hastigheden i sommerhusområder.
  9. Dagsordenspunkter fra Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
  a. Et stort ønske fra grundejerne er sikre forhold for cyklister og fodgængere på vejen mellem Sønderho By og stranden. Det fremgår af Kommuneplanen, at der er reserveret areal langs Strandvejen til at anlægge cykelsti/fortov. Vi vil bede om, at denne proces fremskyndes, idet der dagligt er situationer, hvor de bløde trafikanter bliver hårdt presset af bilerne. Vi har noteret os, at der både
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  1. juni 2017
  Dok. 563-2017-19550
  Sag. 563-2014-943
  ved Rindby Strand og Fanø Vesterhavsbad er etableret cykelsti/fortov langs vejen til stranden. Samtidig kunne vi godt tænke os en lavere hastighedsgrænse på Strandvejen. Der er blevet fremlagt et forslag fra forvaltningen med at etablere en 2-1 løsning, som er anvendt på Vestervejen med succes. Hvilket umiddelbart kunne være en løsningsmodel. Understående er krav til en 2-1 model. Hvor nuværende hastighed er 50 km på Sønderho Strandvej. Vejbredden formodes at være bred nok, men dette skal undersøges nærmere. I kommuneplanens retningslinje er markeret en mulighed for udlæg af en cykelsti. Det udlagte vejareal i matriklen er mellem 8,5 og 9 m bredt. Der udsendes et link til evalueringsrapport om 2 minus 1 vej. http://vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/
  876/2%20minus%201%20veje2.pdf
  Grundejerforeningen anbefaler en cykelsti.
  b. I tilslutning til ovennævnte trafikale forslag, vil vi foreslå, at der gennemgribende sker en regulering af de trafikale forhold på både kommunale veje og de private fællesveje i området. Det kan også omfatte både fartbegrænsende tiltag, egentlige hastighedsgrænser, ensretning og mindskning af støvgener samt anvendelse af bedre egnede belægninger. Forvaltningen foretager en konkret vurdering ved en konkret henvendelse på et stykke vej. Ved vurderingen kan vi lægge vægt på informationer, som er indhentet ved f.eks. fartmålinger, ulykke statistikker, vurdering af trafiktyper og vejens beskaffenhed. Ved private fællesveje er det de vejberettigede, der sørger for belægningen indenfor gældende regler.
  Fanø Kommune
  Borgerservice
  1. juni 2017
  Dok. 563-2017-19550
  Sag. 563-2014-943
  Grundejerforeningen foreslår evt. ensretning af Vester Storetoft fra Bjerges
  Leje til Vesterland.
  c. Der foreslås en kortlægning, markering og vedligehold af officielle stier i området. Som det vil være bekendt, er der på et tidspunkt anlagt flislagte stier flere steder i området, også markeret med skilte, men mange steder er der kun skiltene tilbage, og stierne er heller ikke altid anlagt, hvor folk går. Grundejerforeningen har generelt stort fokus på bevarelsen af den unikke natur, og er bekymret for det store slid på klitter og andre sårbare områder. Etablering af et velbeskrevet og markeret officielt stisystem kan, samtidig med klar information om anvendelsen heraf, være en mulighed for at begrænse ødelæggelsen. Det er en selvfølge, at grundejerforeningen gerne assisterer kommunen i planlægning af løsningen af ovennævnte punkter, som også vil blive uddybet på mødet. Stierne ligger næsten alle på Naturstyrelsens arealer. Naturstyrelsen har ikke ønske om at vedligeholde stier i klitterne. Fanø Kommune forsøger at få en fra Naturstyrelsen til at komme for at informere om Naturstyrelsens holdning til stier i klitterne på Fanø.
  10. Næste møde: torsdag den 16.11.2017 kl. 16.15 på Rådhuset. Emner til dagsordenen skal være Tove Have, e-mail th@fanoe.dk i hænde senest 3 uger før mødet. Tidspunktet skal fremgå af dagsordenen.
  11. Eventuelt
  Drøftelse vedr. en sø ved Meldbjergdal plantage. Grundstykket er privat. Sønderho Grundejerforening anmodes om at finde en repræsentant til Skovlegepladsens bestyrelse.