Velkommen til Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho

Sønderho er et dejligt område, lad os sammen passe godt på det.

Det var en stor fornjøjelse, at så mange mødte op til den stiftende generalforsamling og vedtog at etablere grundejerforeningen.

På dagen meldte 47 sig ind, og vi håber at rigtig mange vil følge efter. Jo flere vi er og jo bedre vi dækker området, jo vægtigere en stemme kan vi tale med overfor myndigheder mv.

Nedenfor følger først referat af generalforsamlingen og derefter de endelige vedtægter for foreningen. Den nyvalgte bestyrelse holder sit første møde den 1.5.2017 i Sønderho og vi modtager gerne inspiration til emner, vi skal arbejde med.

Foreløbig anvendes vores egne mail adresser ftil kommunikationen, men senere følger nærmere om, hvordan vi vil holde kontakten til vores medlemmer.

Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde

Velkommen til Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho. Sønderho er et dejligt område, lad os sammen passe godt på det.
Velkommen til Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho. Sønderho er et dejligt område, lad os sammen passe godt på det.
Velkommen til Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho. Sønderho er et dejligt område, lad os sammen passe godt på det.


Vedtægter Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde

Vedtægter

Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde (GSS)

 

§1 Foreningens navn: Grundejerforeningen Sønderho sommerhusområde

§2 Foreningens formål:

At varetage sommerhusejernes interesser i forhold til offentlige myndigheder, herunder Fanø kommune, Skov- og Naturstyrelsen, fredningsmyndigheder o.l.

At varetage sommerhusejernes interesser i forhold til andre foreninger og organisationer, der har eller kan have indflydelse på forholdene i sommerhusområdet i Sønderho

At medvirke til, at sommerhusområdet i Sønderho opleves som et attraktivt område for ejerne og deres gæster

 

§3 Som medlem kan optages ejere af sommerhuse i sommerhusområdet i Sønderho. 

§4 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales en gang om året til foreningens bankkonto. Termin for betaling er senest 1. marts.

 

§5 Generalforsamling:

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes i Sønderho og tilstræbes afholdt på en dag, hvor mange sommerhusejere har mulighed for at deltage.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel med direkte kontakt til det enkelte medlem, fortrinsvis via e-mail, og annonceres i et lokalt trykt medie og lægges på Grundejerforeningens hjemmeside. Tillige med indkaldelsen fremsendes revideret regnskab for det forløbne år sammen med et udkast til budget for indeværende regnskabsår.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning for det forløbne år, og fremlægger revideret regnskab og budget, der skal godkendes af generalforsamlingen.

Ethvert medlem, kan senest  21 dage før generalforsamlingen foreslå at få et emne taget op på generalforsamlingen. Forslag fremsendes skriftligt til bestyrelsen.

Beslutninger på en generalforsamling sker ved almindeligt stemmeflertal. Ved afstemning om vedtægtsændringer, kræves dog 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte – uanset ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Hver ejendom har 1 stemme ved afstemninger.

Bestyrelsen kan ved behov indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, ligesom 1/3 af medlemmerne kan kræve afholdt ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden.

 

§6 Dagsorden for generalforsamling:

Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsens beretning

Godkendelse af regnskab

Indkomne forslag

Fastlæggelse af budget

   Fastlæggelse af kontingent for det følgende kalenderår

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 – 2 suppleanter

Valg af revisor og suppleant

Evt.

 

§7 Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år. Der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Hvert år vælges 1 – 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges 2 gange..Herefter kan medlemmet først genvælges, ved den følgende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden og sine møder.

 

§8 Hjemmeside

Foreningen har en hjemmeside, der er det primære kommunikationsmedie til medlemmerne. På hjemmesiden skal vedtægter og referater af foreningens møder offentliggøres, og bestyrelsens e-mail adresser fremgå.

 

§9. Hæftelses- og tegningsforhold

Grundejerforeningen tegnes af bestyrelsesformand og næstformand.

I økonomiske forhold tegnes foreningen af bestyrelsesformanden og kassereren, dog med gradueret tegningsret således at kassereren selv kan betale udgifter på op til 2500 kr.

I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for grundejerforeningens forpligtelser med andet end deres respektive andel af grundejerforeningens formue.

 

§10. Regnskabsår

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§11. Udmeldelse

Udmeldelse af grundejerforeningen skal foretages skriftligt til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

 

§12. Grundejerforeningens opløsning

En ekstraordinær generalforsamling kan beslutte at opløse grundejerforeningen med 2/3 flertal af fremmødte. Senest 4 uger efter en generalforsamlingsbeslutning om opløsning af grundejerforeningen, skal en ny ekstraordinær generalforsamling bekræfte opløsning af grundejerforeningen, ligeledes med et stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte. Medmindre andet vedtages på de ekstraordinære generalforsamlinger udloddes foreningens formue herefter til grundejerforeningens medlemmer.

 

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling onsdag d. 29. maj 2019 og bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling d. 18. juni 2019.